top of page
Concrete_edited_edited.jpg

PRODUKCJA

20221202_114024(1).heic

Produkcja betonu w Trans-Lis-Bet odbywa się
na w pełni zautomatyzowanym węźle betoniarskim, wyprodukowanym przez Strzegomskie Zakłady Mechaniczne ZREMB.

*Typ węzła: mieszanka turbinowa BRS 1000M
*Pojemność robocza mieszalnika: 1000 litrów
*Magazyn kruszyw: typ zasobnikowy, 3 sztuki po 30 m3
*Silosy: 3 sztuki po 60 ton
*System dozowania składników: wagowy

 

 


Węzeł betoniarski sterowany jest przez komputer, który wyznacza,

ile i jakich składników należy zużyć, oblicza prawidłowe proporcje, uwzględnia wilgotność za pomocą zamontowanych sond. Dozowanie składników (kruszyw, cementu, wody oraz domieszek) dokonywane

jest za pomocą elektronicznych wag gwarantujących bezbłędne wykonanie mieszanki. Każda partia wyprodukowanego betonu udokumentowana

jest wydrukiem informującym o numerze zastosowanej receptury, użytych składnikach i ich parametrach. Sterowanie elektroniczne wszystkimi procesami pozwala na uzyskanie powtarzalności zarobów, co w efekcie daje stabilne parametry uzyskanej mieszanki. Węzeł betoniarski ma instalację grzewczą, więc istnieje możliwość ogrzania wody zarobowej oraz kruszyw za pomocą gorącego

powietrza, co nie zmienia wilgotności kruszyw. Pozwala to na osiągnięcie żądanej temperatury betonu w momencie jego wbudowania, a także umożliwia pracę w warunkach obniżonych temperatur. Linia produkcyjna, sterowana w oparciu o oprogramowanie niemieckiej firmy Sauter, posiada wydajność 50 m3/godzinę. Produkcja betonu odbywa się zgodnie z obecnie obowiązującą normą PN-EN 206.

Norma ta opiera się na skrupulatnej, wewnętrznej kontroli procesu produkcji, począwszy od momentu przekroczenia bram zakładu produkcyjnego, przez surowce, a skończywszy na wbudowaniu gotowej mieszanki w miejscu odbioru. Każda czynność związana z produktem finalnym, czyli najmniejszą partią gotowego betonu, wykonywana jest zgodnie z procedurami określonymi w Zakładowej Księdze Kontroli Produkcji.

Kontrola produkcji betonu

System kontroli jakości w zakresie personelu, sprzętu i urządzeń realizowany jest na podstawie procedur, oraz instrukcji bezpośrednio

w zakładzie. Ponadto przeszkolony operator węzła przeprowadza

w zakładzie badania pomiaru konsystencji, temperatury i gęstości świeżej mieszanki betonowej, temperatury otoczenia oraz zawartości powietrza

w mieszance (o ile jest wymagana). Badania gęstości stwardniałego betonu, jego wytrzymałości na ściskanie i wodoszczelności przeprowadza się w laboratorium Centrum Technologicznego Betonu przy Cementowni

Dyckerhoff Nowiny. Również w tym laboratorium przeprowadza się specjalistyczne badania stwardniałego betonu (o ile są wymagane): mrozoodporność, ścieralność, nasiąkliwość i wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu.

BADANIE BETONU

Skutecznie. Rzetelnie. Najlepiej.


Zakład Trans-Lis-Bet wyposażony jest w następujący sprzęt

do badań betonu:
- termometr do mierzenia temperatury betonu
- termometr do mierzenia temperatury powietrza
- normowy stożek do mierzenia konsystencji betonu
- foremki metalowe i plastikowe do formowania próbek
- naczynie do pobierania i uśredniania próbki ogólnej
- wagę techniczną
- szufelkę i kielnie do nakładania i wyrównywania powierzchni betonu w foremkach
- wibrator stołowy i pręt normowy do zagęszczania próbek
- wannę do przechowywania próbek, zapewniającą utrzymanie temperatury na poziomie 20°C (+/-2°C)
- szpachelkę i szczotkę drucianą do czyszczenia foremek.


Unowocześniamy nasz sprzęt
Początkowo produkcja betonu odbywała się na węźle manualnym, pełniącym obecnie rolę maszyny zastępczej, która w razie zaistnienia zdarzeń losowych, w każdej chwili jest gotowa do przejęcia produkcji.
Posiadamy nowoczesny, w pełni zautomatyzowany węzeł betoniarski!

skład przyborów.JPG
Concrete_edited.jpg

ETAPY PRODUKCJI BETONU

DSC06953.JPG

1. Badania wstępne betonu
W przypadku otrzymania specyfikacji na beton, który nie jest ujęty

w wykazie receptur, projektuje się nową recepturę, przeprowadza badania wstępne i po akceptacji wyników wdraża się ją do produkcji.
Projektowanie receptury i badania wstępne przeprowadza laboratorium Centrum Technologicznego Betonu przy Cementowni Dyckerhoff Nowiny w Sitkówce k. Kielc.
Jeżeli średnia wytrzymałość z wyników badania po 28 dniach dojrzewania w warunkach normowych próbek pobranych z trzech zarobów (z każdego pobiera się przynajmniej trzy próbki) przekracza
wytrzymałość charakterystyczną o nie mniej niż 6 MPa, to recepturę dołącza się do wykazu receptur roboczych i wdraża do produkcji.
Badania wstępne przeprowadza się również w przypadku nowego składu betonu lub istotnych zmian w
składnikach albo określonych wymaganiach.


Do produkcji betonu żwirowego wykorzystuje się:
*Cement CEM II/B-V 32,5R Dyckerhoff
*Cement CEM II/B-S 42,5R Odra
*Cement CEM II/B-S 32,5R Odra
*Kruszywo żwirowe, frakcja 2-8 mm, żwirownia Super Krusz Waryś
*Kruszywo żwirowe, frakcja 8-16 mm, żwirownia Super Krusz Waryś
*Piasek 0-2 mm, żwirownia Super Krusz Waryś
*Domieszka Plastyfikator Centrament N3 (BV) MCBauchemia
*Domieszka Superplastyfikator FM-2001 Androimpex
*Domieszka Superplastyfikator FM-D Androimpex
*Domieszka Plastyfikator AM Androimpex
*Dodatki: popiół lotny
Do produkcji betonów drogowo-mostowych wykorzystuje się:
*Cement CEM 42,5N MSR/NA WARTA
*Kruszywo bazaltowe, frakcja 2-8 mm, kopalnia GRACZE
*Kruszywo bazaltowe, frakcja 8-16 mm, kopalnia GRACZE
*Piasek 0-2 mm Kruszgeo Dwudniaki
*Domieszka Superplastyfikator Muraplast FK 88 (FM)
*Domieszka Napowietrzasz Centyrament AIR 201 (LP)

2. Dozowanie składników
W pomieszczeniu operatora węzła betoniarskiego znajdują się wszystkie aktualnie stosowane
i zatwierdzone receptury oraz instrukcje mieszania produkowanego przez węzeł betonu. Tolerancje
dozowania poszczególnych składników są zgodne z wymaganiami normy PN-EN 206:1.
Cement, kruszywa, woda oraz domieszki dozowane są wagowo

i automatycznie poprzez system sterowniczy węzła betoniarskiego,

a rzeczywiste ilości składników są dokumentowane w pamięci
komputera i na wydrukach.

Materiały wyjściowe do produkcji betonu podlegają ciągłej kontroli zgodnie z zakresem i częstotliwością określoną w Księdze Kontroli Produkcji. Po przeprowadzeniu kontroli osoby za nią odpowiedzialne dokumentują ten fakt w Protokole kontroli dostaw składników (D1)

i w Protokole pobierania próbek składników (D2).


3. Mieszanie mieszanki betonowej
Składniki mieszanki betonowej mieszane są w mieszarce aż do uzyskania jednorodnej mieszanki betonowej. Czas mieszania ustalony jest w systemie sterującym węzła na podstawie bieżących doświadczeń i obserwacji zarobów. Skład mieszanki nie może być zmieniony po jej usunięciu z mieszarki. Betoniarki samochodowe napełniane są w zależności od zapotrzebowania, jednak nie więcej niż do ich nominalnej pojemności. Przy dodatkowym dodawaniu domieszki redukującej wodę bezpośrednio do betoniarki samochodowej, mieszanka jest powtórnie wymieszana, przy czym minimalny czas mieszania wynosi 1 min./m3 mieszanki betonowej, jednak nie mniej

niż 5 minut. W większości przypadków mieszanki transportuje

się w betoniarkach samochodowych. W niektórych
sytuacjach mieszanka może być transportowana na pojazdach skrzyniowych, samowyładowczych. Zależy to od wyspecyfikowanej konsystencji lub technologii wbudowywania.
Mieszalnik betoniarki samochodowej pracuje na zasadzie mieszania wymuszonego. Pozwala to na równomierne rozprowadzanie składników i uzyskanie jednolitej konsystencji w czasie 1 min.
Zakład dysponuje specjalistycznym sprzętem do transportu

i podawania mieszanki betonowej. Proces produkcji betonu podlega ciągłej kontroli.


4. Rejestracja i archiwizacja dokumentów systemu kontroli produkcji betonu Wszystkie dokumenty związane bezpośrednio lub pośrednio

z systemem produkcji są rejestrowane i kierowane do odpowiednich segregatorów.

SUROWCE DO PRODUKCJI BETONU:

Wyznaczamy nowe standardy


Każdy z surowców użytych do produkcji mieszanki betonowej musi odpowiadać właściwym dla niego normom:
*Cement – zgodność z PN-EN 197-1
*Kruszywa zwykłe i ciężkie – zgodność z PN-EN 12620
*Kruszywa lekkie – zgodność z PN-EN13055-1
*Woda zarobowa – zgodność z PN-EN 1008
*Domieszki – zgodność z PN-EN 934-2
*Dodatki – zgodność z PN-EN 450Nasza betoniarnia
Każdy z materiałów znajdujący się w miejscu składowania jest opisany. Kruszywa za pomocą tabliczek na zasiekach,

cement – wywieszek na silosach, a domieszki etykiet i oznakowań na opakowaniach. Domieszki są przechowywane w specjalnych

kontenerach w opakowaniach producenta i dozowane przez system pomp, poprzez układ wagowy sprężony ze sterowaniem komputerowym węzła.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

_DSF6715.JPG
bottom of page